ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, transacties en andere
op verkoop gerichte handelingen van DSG Diensten B.V. en haar huidige en toekomstige
dochtervennootschappen, thans Stiho B.V., Baars & Bloemhoff B.V., Giebels Bouw en
Techniek B.V. en Bulkspan B.V.

DSG Diensten B.V. machtigt al haar dochtervennootschappen om namens haar
koopovereenkomst(en) met kopers aan te gaan. DSG Diensten B.V. draagt zorg voor de
uitvoering van de verkoopovereenkomst(en), waaronder levering en facturatie. Naast DSG
Diensten B.V. staat de betreffende dochtervennootschap, die als gevolmachtigde voor het
sluiten van de (ver)koopovereenkomst namens DSG Diensten B.V. optreedt, in voor de
nakoming van de overeenkomst. DSG Diensten B.V. en haar dochtervennootschappen
worden hierna als  verkoper! aangeduid.

Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk ook van toepassing op alle aanbiedingen en
transacties die plaats hebben via elektronische weg, waaronder telefax, internet, e-mail en
aanverwante elektronische systemen. Door het doen van aanvragen bij, vragen om offertes
van en het sluiten van een overeenkomst met de verkoper erkent de koper of aspirant-koper
met deze voorwaarden bekend te zijn en er mee in te stemmen.

Art. 1. Aanbiedingen en bevestiging
1. Alle aanbiedingen, hoe ook genaamd, op welke wijze ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt aangegeven.
2. Koopovereenkomsten of andere overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers of
andere tussenpersonen van de verkoper, evenals toezeggingen gedaan door
vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, zijn eerst bindend na schriftelijke bevestiging
of, indien zodanige bevestiging achterwege blijft, na een tijdsverloop van veertien dagen,
een en ander indien en voor zover verkoper binnen die termijn door stilzwijgen of feitelijk
handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd.
3. Indien niet binnen acht werkdagen de juistheid van een schriftelijke bevestiging wordt
ontkend, zijn beide partijen hieraan gebonden.
4. Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor bestellingen niet te aanvaarden cq
reeds bevestigde opdrachten te annuleren indien blijkt dat de kredietwaardig-heid van de
koper ter discussie staat of is gekomen, hetgeen onder meer kan blijken uit het ontbreken of
verlagen van interne cq externe kredietlimieten op de koper. De beoordeling tot niet (meer)
leveren op krediet is uitsluitend aan de verkoper. De verkoper kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor de gevolgen die hier voor koper uit voortvloeien.

Art. 2. Prijzen
1. Indien tussen de data van de aanbieding en koop, ook indien verkoper een bindend
aanbod heeft gedaan, of tussen die van koop en levering door oorzaken buiten verkopers
macht, een prijsstijging van aangeboden of verkochte goederen mocht optreden,
bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, in- en uitvoerrechten,
belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, is verkoper
bevoegd deze door te berekenen aan koper. Tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld, zijn
alle prijzen exclusief BTW.
2. Verkoper is slechts gebonden aan een prijsopgave wanneer zij uitdrukkelijk en
ondubbelzinnig heeft aangegeven dat deze opgave haar verbindt respectievelijk indien en
doordat verkoper een bestelling tegen een bepaalde prijs heeft bevestigd.

Art. 3. Levertijd
1. De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk benaderd doch kan alleen
beschouwd worden als een streefdatum/periode en niet als een fatale termijn.
2. De verkoper behoudt zich alle onvoorziene omstandigheden voor, aangezien vele
goederen door de verkoper besteld moeten worden bij derden leveranciers c.q. fabrieken.
3. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding
van de begrote levertijd. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet
annuleren of de ontvangst en/of betaling der goederen weigeren.
Art. 4. Levering en risico
1. Indien franco levering is overeengekomen, reizen de goederen voor rekening en risico van
de verkoper.
2. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de koper.
3. De keuze van het vervoermiddel berust bij de verkoper.
4. Bij levering franco werk behoeft de verkoper de goederen niet verder te vervoeren dan tot
waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. Tenzij anders
overeengekomen, dient koper tijdig zorg te dragen voor de binnen het vervoersgebied
eventueel benodigde toestemmingen, ontheffingen en vergunningen. Levering geschiedt
steeds naast voertuig, terwijl de koper verplicht is de goederen aldaar in ontvangst te
nemen. Koper en verkoper dragen gezamenlijk zorg voor de lossing. Blijft de koper hiermede
in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten geheel voor zijn rekening.
5. Lossing/bezorging van goederen buiten werktijd kan alleen plaatsvinden in overleg tussen
koper en verkoper. Bij afwezigheid van de koper worden de goederen gelost voor risico van
de koper.
6. Indien een door verkoper geaccepteerde bestelling niet uitgeleverd kan worden omdat de
leverancier van de verkoper niet of niet meer kan leveren (om welke reden dan ook) kan
verkoper de koper een alternatief aanbieden. Indien de koper met het aangeboden
alternatief niet kan instemmen, heeft verkoper het recht zonder rechterlijke tussenkomst de
ontbinding in te roepen van dat deel van de overeenkomst dat niet (meer) kan worden
uitgevoerd. Verkoper is voor het niet, dan wel niet volledig, uitleveren van de bestelling niet
aansprakelijk.

Art. 5. Levering en afroep
In het geval dat levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij termijnen voor
het afroepen zijn gesteld, is de verkoper bevoegd, indien binnen drie maanden na het
sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle goederen zijn afgeroepen, de koper te
sommeren een termijn te noemen binnen welke alles zal moeten zijn afgeroepen. De door
koper te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden, gerekend vanaf de dag dat
koper redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van verkopers sommatie, niet overschrijden.
De koper is verplicht om aan de voornoemde sommatie gevolg te geven; bij gebreke van
dien is de verkoper bevoegd de goederen na het verstrijken van een tijdvak gelijk aan de
langste termijn die koper bevoegd zou zijn geweest te stellen, voor rekening en -indien het
risico van de goederen nog bij verkoper zou berusten- en voor risico van koper op te slaan,
dan wel de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst
schadevergoeding te vorderen. Gelijke bevoegdheden komen verkoper toe indien koper,
ondanks het noemen van een termijn, deze niet nakomt.

Art. 6. Hoeveelheid en schade
1. Een bij de aflevering van goederen verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk
document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij de
koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de goederen aan de verkoper
meldt. Mancos en/of schade dienen direct door de koper op het afleveringsdocument te
worden aangetekend. Een en ander op straffe van verval van het recht op zodanige
gebreken/of tekortkomingen te beroepen.
2. Ook al meldt de koper tijdig aan de verkoper dat hem minder is geleverd dan op het
eerste lid van dit artikel bedoelde document staat aangegeven, dan geeft hem zulks niet het
recht tot opschorting van betaling.

Art. 7. Hoedanigheid en keuring
1. Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid niets schriftelijk is overeengekomen, kan de
koper slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de
handel in betrokken goed normaal en gebruikelijk is.

2. Bij aanbieding c.q. levering volgens monster geldt het monster slechts tot vaststelling
van de gemiddelde kwaliteit van de structuur, het uiterlijk en de kleur van de te leveren
goederen.
3. Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze zal zijn
volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van
kopers opdrachtgevers of diens bouwdirectie, kan de koper daaraan slechts aanspraken
ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, indien en
voorzover die verdergaande aanspraken uitdrukkelijk zijn overeengeko¬men en
voortvloeien uit kopers gebondenheid aan bestekbepalingen, waarvan koper de inhoud
schriftelijk en tijdig aan de verkoper heeft medegedeeld, zodat de verkoper daarmee bij
zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.
4. De koper heeft het recht de goederen op zijn kosten te keuren.
5. Aan de bezwaren wegens gebreken in de hoedanigheid der goederen -zoals in
kwaliteit, afmetingen of stukstal per handelseenheid- kan de koper echter slechts
aanspraken jegens de verkoper ontlenen voor zover de goederen niet zijn verwerkt en
mits de koper het bestaan van zulke bezwaren meldt:
a. ingeval van levering franco op het werk/afleveradres; binnen vijf werkdagen na
ontvangst van de goederen;
b. ingeval van levering franco voor de wal of franco station; zodra mogelijk na ontvangst
van de goederen;
c. in alle andere gevallen; vóór de verlading, behoudens het in lid 6 bepaalde.
6. De door verkoper gehanteerde en getoonde monsters, met name die van keramische
producten, keukens en dergelijke zijn fabrieksmonsters. Verkoper kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele kleurafwijkingen ten opzichte van de monsters.
7. In de gevallen, als bedoeld in lid 5 onder c, is de verkoper, indien de koper daarom
heeft verzocht en voorzover zulks redelijkerwijs van verkoper kan worden gevraagd,
verplicht tijdig voor de verlading aan de koper kennis te geven van tijd en plaats waarop
de keuring kan geschieden. Is de verkoper deze verplichting niet nagekomen, dan is de
koper bevoegd zijn bezwaren nog te melden zodra mogelijk, binnen een redelijke termijn
doch uiterlijk acht werkdagen na ontvangst van de goederen.
8. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen bovengenoemde termijnen door inspectie
hadden kunnen worden geconstateerd, dienen binnen acht dagen na constatering
schriftelijk ter kennis van verkoper te worden gebracht. Terzake van gebreken die na
verloop van 1 (één) jaar na levering worden ontdekt, kan niet meer worden gereclameerd.
9. Indien de koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden,
geeft hem zulks niet het recht om de betaling op te schorten.

Art. 8. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de verkoper, als in het vorige artikel bedoeld, alsook iedere
andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat
nimmer verder dan vergoeding van de netto-factuurwaarde (zijnde de
bruto-factuurwaarde minus eventuele kredietbeperkingstoeslagen, de BTW, eventuele
andere overheidsheffingen over de prijs en in voorkomend geval bijkomende kosten zoals
die van vervoer en/of verzekering) dan wel herlevering van de goederen van de
leverantie waarmee de schade verband houdt, zulks ter keuze van koper en voor zover
verkoper in staat is om soortgelijke goederen te leveren. Verwerking door koper of
derden van de geleverde goederen brengt mee dat elke vorm van aansprakelijkheid van
de zijde van de verkoper vervalt.
2. Derden kunnen nimmer aanspraken jegens verkoper doen gelden. Koper vrijwaart
verkoper tegen alle vorderingen, uit welken hoofde ook, van derden, met inbegrip van
afnemers van koper, die stellen schade te hebben geleden als gevolg van door verkoper
geleverde goederen en/of diensten aan koper. De koper is zelf verantwoordelijk voor het
al dan niet overnemen van adviezen van verkoper t.a.v. bewerking of verwerking van
goederen. Verkoper kan bij onjuiste bewerking of verwerking door derden niet verder
aansprakelijk worden gesteld dan conform het bepaalde onder artikel 8 lid 1.
3. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, zoals (maar niet beperkt tot)
indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders,
winstderving, bewerkingskosten e.d. Evenmin is verkoper aansprakelijk voor kosten,
schade en interessen die het gevolg zijn van daden, nalatigheden of adviezen van
personen in dienst van de verkoper, behoudens opzet en grove schuld, en/of personen
die door de verkoper worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
4. Eventuele garanties van de fabrikant zullen integraal worden doorgegeven aan de
koper; de aanspraken van de koper vinden hierin tevens hun begrenzing.
5. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste toepassing en
verwerking van geleverde materialen door koper c.q. door derden.

Art. 9. Emballage
1. Meermalen bruikbare emballage wordt door de verkoper zo spoedig mogelijk (al dan
niet) per (verzamel-)factuur in rekening gebracht.
2. Voor op kosten van de koper geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid,
wordt spoedig na ontvangst ervan door de verkoper aan de koper een creditfactuur
toegezonden.
3. In afwijking van hetgeen in de vorige leden bepaald is, is verkoper geen vergoeding
verschuldigd voor in beschadigde staat geretourneerde emballage, evenals voor
emballage die niet door verkoper berekend dan wel geleverd is.
4. De koper is eerst bij de ontvangst van de creditfactuur bevoegd de waarde van de
geretourneerde emballage, tot het gecrediteerde bedrag, in mindering te brengen op het
door hem aan de verkoper verschuldigde.
5. Indien het bedrag der creditfactuur meer bedraagt dan de koper bij ontvangst van die
factuur nog aan verkoper verschuldigd is, wordt dat meerdere binnen een maand na
factuurdatum aan koper voldaan.

Art. 10. Retourzendingen
1. Retourzendingen kunnen zonder voorafgaande toestemming van verkoper niet worden
geaccepteerd.
2. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte
goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden
geretourneerd.

Art. 11. Overmacht
1. Indien verkoper door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te
leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht
dan wel de order, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren, zonder dat de
verkoper hierdoor schadeplichtig zal zijn.
2. Als overmacht zullen gelden situaties, zoals, maar niet beperkt tot: tekortschieten van
verkoper -met name door te late of niet-levering- door toedoen van toeleveranciers en/of
transporteurs, tekorten op de markt aan benodigde materialen of arbeidskrachten,
arbeidsconflicten, staking en uitsluiting, oproer, rellen, molest, sabotage, niet beschikbaar
zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, machineschade, diefstal uit de magazijnen van
verkoper, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosies, oorlog, maatregel
van de overheid zoals vervoer-, import-, export- of productieverboden, en alle andere
situaties waardoor de nakoming van de verplichtingen van verkoper wordt bemoeilijkt
dan wel onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die
buiten de macht van verkoper ligt.

Art. 12. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid; recht van reclame
1. Onverminderd het bepaalde omtrent risico-overgang blijven alle geleverde en nog te
leveren goederen uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen -waaronder in ieder
geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2- volledig zijn betaald. Het
eigendomsvoorbehoud geldt ook in geval van be- of verwerking van goederen of in geval
van vermenging van goederen en andere goederen. Verkoper en koper komen overeen dat
koper zijn vorderingen uit doorverkoop aan verkoper afstaat.
2. Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan mag deze de zaken
niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de
normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de
verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de
koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
3. De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de
nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.
4. De verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog
bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming
van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan
verkeren. De koper zal de verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen
en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de
verkoper.
5. Voornoemde onder 1 t/m 4 opgenomen bepalingen laten de overige aan de verkoper
toekomende rechten onverlet.
6. Verkoper heeft op grond van BW 7:39 e.v. het recht van reclame en kan op grond hiervan
bij niet-betaling van de koopprijs middels een schriftelijke verklaring ontbinding inroepen
van de overeenkomst en de zaak van de koper of zijn rechtsverkrijger terugvorderen.
Verkoper houdt recht op vergoeding van schade en interessen a.g.v. wanprestatie door
koper.

Art. 13. Betaling en zekerheidsstelling
1. Betalingen door koper dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zijnde de
vervaldag. De koper is wegens niet tijdige betaling in gebreke, zonder dat hiertoe een
schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling is vereist.
2. Het bedrag van de factuur wordt steeds verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van
2%. Deze toeslag wordt door de koper verschuldigd indien de betaling na de vervaldag
plaats vindt.
3. De koper is vanaf de vervaldag van de factuur, zonder dat enige aanmaning of
ingebrekestelling is vereist, over het opeisbare bedrag rente verschuldigd.
De rente bedraagt 1,5% per maand of een gedeelte hiervan.
Verkoper is gerechtigd de ontvangen betalingen primair aan te wenden voor het afboeken
van de vervallen rente en kosten alvorens over te gaan tot het afboeken van de betalingen
op de verschuldigde hoofdsom. Indien koper m.b.t. (een deel) van zijn betalingen achter is,
wordt het geheel van het aan verkoper verschuldigde terstond opeisbaar; dat geldt ook voor
de facturen die op dat moment nog niet zijn vervallen.
4. Indien naar verkopers oordeel daartoe termen aanwezig zijn, is deze te allen tijde
gerechtigd te vorderen dat de koper deugdelijk zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke
van het stellen van zodanige zekerheid door of namens de koper heeft de verkoper het recht
om de levering op te schorten, ook indien levering op afroep is overeengekomen, of om de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst
schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen reeds is geleverd, wordt alsdan
terstond opeisbaar.
5. Hetgeen koper uit hoofde van de overeenkomst aan verkoper verschuldigd is, wordt ten
volle direct opeisbaar in geval (a) koper surséance van betaling, faillissement of
schuldsanering, dreigt te worden verleend of is verleend (b) koper besluit tot gehele of
gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.
6. Bij niet-betaling door koper is de verkoper gerechtigd zonder voorafgaande aanzegging
verdere leveranties op te schorten. De koopprijs van het geleverde wordt ook in dit geval
direct opeisbaar.
7. De koper die het door hem verschuldigde niet op tijd heeft betaald, is verplicht aan de
verkoper de kosten gemaakt tot inning der vordering te vergoeden, waaronder mede zijn
begrepen de buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten (ter beoordeling aan de
rechter) en de eventuele executiekosten. De buitengerechtelijk kosten worden gesteld op
15% van het verschuldigde bedrag, doch minimaal conform het tarief van Rapport Voorwerk
II, met een minimum van   150,00 per zaak.

Art. 14. Verjaring en verval
1. Elke vordering van de koper op verkoper verjaart na 12 maanden sedert het moment dat
de koper genoegzaam bekend is met zijn vordering op de verkoper. De verjaring wordt enkel
gestuit door het instellen van een rechtsvordering door de koper jegens de verkoper of een
schriftelijke bevestiging van de verkoper dat deze instemt met de verlenging van de termijn.
2. Elke vordering van de koper op de verkoper vervalt hoe dan ook 2 jaar nadat een
vordering opeisbaar is geworden.
3. Indien tussen de verkoper op de koper discussie bestaat omtrent het moment van
aanvang van de voornoemde verval- of verjaringstermijn(en), geldt dat de koper
genoegzaam aantoont dat de verval- of verjaringstermijn een aanvang heeft genomen zoals
hiervoor vermeld in 14.1 en 14.2. Indien de koper dat niet genoegzaam aantoont, geldt dat
de verval- en verjaringstermjin een aanvang neemt op het tijdstip dat de overeenkomst is
gesloten.

Art. 15. Afwijkende bedingen
Bedingen afkomstig van koper, waaronder bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden, afwijkende van
deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk door
verkoper zijn aanvaard, waarbij verkoper daarnaast expliciet laat weten dat in het
onderhavige geval afstand wordt gedaan van de toepasselijkheid van de eigen voorwaarden.
Art. 16. Toepasselijk recht/Geschillen
1. Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands
recht, waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling gelden en voor zover bepalingen
van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten.
2. Eventuele geschillen tussen koper en verkoper worden beslist door de
Arrondissementsrechtbank te Utrecht, voorzieningen in Kort geding daaronder begrepen,
behoudens eventuele domiciliekeuze in de woonplaats van koper, welke keuze uitdrukkelijk
is voorbehouden aan verkoper, en eventuele uitzonderingen krachtens dwingend recht.
Daarbij wordt met name gedacht aan de gevallen die wettelijk zijn voorbehouden aan de
competentie van de Kantonrechter. In geval van consumenten koop heeft de koper het recht
om binnen een maand nadat door verkoper schriftelijk de afwijkende domiciliekeuze
kenbaar is gemaakt aan verkoper schriftelijk te laten weten dat koper het geschil wenst te
laten beslechten door de volgens de wet bevoegde rechter.

Art. 17. Deponering van deze voorwaarden en strijdigheid
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer
30232830.
2. Op verzoek wordt door DSG Diensten B.V. aan belanghebbenden een exemplaar kosteloos
toegezonden.
3. In geval van eventuele strijdigheid met voorwaarden van de koper prevaleren de
bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden, tenzij verkoper de voorwaarden van
de koper schriftelijk heeft erkend, met daarnaast apart uitdrukkelijke ontkenning van de
toepasselijkheid van de eigen algemene voorwaarden.
Sluit

Favorieten

Om gebruik te kunnen maken van het opslaan van favorieten dien je ingelogd te zijn.

Inloggen
Weet je zeker dat je dit product uit de favorietenlijst wilt verwijderen?